Sådan behandler vi
din persondata

From Street To Schools datapolitik

Dette dokument er udarbejdet med henblik på at gøre rede for samt at forsikre dig om, at vi behandler dine personoplysninger forsvarligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder forordning 2016/679 (Databeskyttelsesforordningen). Du har ret til at blive informeret om enhver behandling af dine personoplysninger, som vi foretager. Det er meget vigtigt for os, at du danner dig et overblik over databehandling ved at læse vores datapolitik omhyggeligt, således at du er indforstået med, hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger.

I forbindelse med din indmelding i From Street to School, har du givet From Street to School samtykke til at dine personoplysninger må behandles til udtrykkeligt angivne formål, og kun indtil dette formål er opfyldt. Enhver videregivelse af dine personoplysninger til eksterne parter, vil kun finde sted med dit samtykke. Ligeledes vil enhver ekstern samarbejdspartner eller organisation kun behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder efter indgåelse af databehandleraftale når dette er nødvendigt.

Personoplysninger er enhver information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige, at det er alle former for oplysninger, der kan knyttes til en person, og omfatter blandt andet navn, adresse, telefonnummer og billeder.

 • Vi behandler dine personoplysninger ud fra en tankegang om:

  • Rimelighed: Behandlingen af dine data skal være rimelig.
  • Gennemsigtighed: Som registrerede har du ret til at vide, hvad der registreres og behandles om dig, ligesom du også har ret til at vide, hvad vi allerede har registreret om dig.
  • Saglighed: Indsamling af data har altid et nødvendigt, sagligt og legitimt formål.
  • Formålsbestemthed: Indsamlede oplysninger behandles ikke på et senere tidspunkt i uforenelighed med det oprindelige indsamlingsformål.
  • Proportionalitet: Vi tilstræber os på et princip om dataminimering, hvilket betyder, at vi så vidt muligt begrænser omfanget af de personoplysninger vi behandler.
  • Datakvalitet: Indsamlede data holdes opdateret og i korrekte form.
  • Tidsbegrænsning: Vi opbevarer ikke dine data i længere tid end det er nødvendigt for opfyldelsen af formålet, hvortil de er indsamlet og behandles.
  • Sikkerhed: Vi vil beskytte dine data med tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

  Ovenstående principper gennemsyrer alle FSTS’ arbejdsområder, der på en eller anden måde kommer i berøring med persondata.

Vi behandler følgende oplysninger om medlemmer, herunder frivillige, og sponsorer:

 • Almindelige oplysninger
  • Navn, adresse, mobilnummer, e-mail og bankkontooplysninger i form af registrerings- og kontonummer
  • CPR-nummer.

Vi indsamler de i afsnit 2 nævnte personoplysninger i forbindelse med, at du bliver betalende medlem i FSTS. Herudover indsamler vi oplysninger såfremt du bliver sponsor af et eller flere børn. Vi indsamler desuden også personoplysningerne i forbindelse med at du bliver frivillig og/eller tilmelder dig vores nyhedsbrev.

FSTS vil altid træffe de fornødne tekniske og sikkerhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse med behandling af dine personoplysninger – lige fra, at dine personoplysninger indsamles til de slettes eller anonymiseres.

Indsamlingen og behandlingen af de ovenfor i afsnit 2 nævnte personoplysninger sker med henblik på at tilmelde vores medlemmer til Betalingsservice (PBS), hvilket er en betingelse for medlemskab i FSTS. Herudover behandles oplysninger til indberetning af fradrag til vores medlemmer i SKAT.

Desuden indsamles oplysninger med henblik på at fremsende nyhedsbreve til medlemmer, hvilket modtagere af nyhedsbrevet har samtykket til. Samtykket kan naturligvis altid trækkes tilbage.

Behandling af dine personoplysninger vil altid ske til disse formål, og du vil i forbindelse med afgivelse af dit samtykke altid blive informeret konkret om formålet. Såfremt FSTS vil behandle dine personoplysninger til andre formål end, hvad de oprindeligt er indsamlet til, vil du altid blive kontaktet og spurgt om samtykke hertil.

Offentliggørelse af videregivelse af dine personoplysninger til tredjepart vil altid ske med dit forudgående kendskab og samtykke. Opfyldelsen af de formål, hvortil dine personoplysninger behandles (se afsnit 2), nødvendiggør til tider, at vi videregiver personoplysningerne til tredjepart, som for eksempel PBS eller vores bank.

Herudover kan vi til tider anvende en databehandler, som vil behandle dine personoplysninger på vegne af FSTS. Inden vi deler dine personoplysninger med en eventuel databehandler indgår vi en databehandleraftale med pågældende i overensstemmelse med lovgivning. Ved indgåelsen af en sådan databehandleraftale træffer vi de fornødne foranstaltninger, der skal sikre, at dine personoplysninger ikke misbruges eller anvendes til andre formål end de formål, som vi har stillet.

FSTS stiller høje krav til samarbejdspartnere, frivillige og databehandlere for håndtering af personoplysninger.

Som registreret har du ret til at få indsigt i de oplysninger vi har indsamlet og behandler om dig, ligesom du også har ret til at vide, hvornår og i hvilken sammenhæng disse oplysninger er blevet indsamlet. Vores princip om gennemsigtighed vil også give dig mulighed for at få indsigt i hvem der behandler dine data samt, hvor disse opbevares og hvem det deles med.

Du har desuden altid ret til at tilbagekalde et samtykke som du har givet, og kan gøre dette ved at kontakte os på street2school@fsts.dk.

I tilfælde af sikkerhedsbrud, herunder i tilfælde af misbrug, tyveri eller hacking, hvor uberettigede får adgang til dine personoplysninger, vil vi uden unødig forsinkelse give dig besked herom. Herefter vil vi straks påbegynde afhjælpning af situationen ved brug af de fornødne værktøjer.

Datatilsynet vil i overensstemmelse med lovgivning altid blive informeret i tilfælde af sikkerhedsbrud.

Når et givent formål som personoplysningerne er indsamlet til opfyldes, vil de altid blive slettet inden for 5 år. Opbevaringen af oplysningerne i denne tidsperiode er nødvendig af hensyn til opfyldelsen af en række krav, som FSTS er forpligtet til at overholde som organisation, herunder krav om revision. I overensstemmelse med vores princip om dataminimering vil vi dog alene opbevare de personoplysninger der er et formål med at opbevare, hvorfor vi vil slette eller anonymisere andre personoplysninger, som vi ikke har brug for.

Hvis du ikke længere ønsker at fortsætte dit sponsorat, skal du give From Street to School et varsel på 3 måneder. Det vil sige, at hvis du vil opsige dit sponsorat fra den 1. november, skal du give os besked senest 31. juli.

Opsiger du dit sponsorat, bliver du også automatisk meldt ud af foreningen, med mindre du vælger at støtte foreningen på anden måde.

Hvis du ønsker at melde dig ud af foreningen, skal du give os besked via mail eller brev. Alle udmeldelser skal ske skriftligt.