Vedtægter

Referat af generalforsamlingen hentes her.!

Vedtægter for From Street to School

CVR-nr.: 33 89 10 67

§1. Navn:
Stk.1. Foreningens navn er FROM STREET TO SCHOOL. Foreningen er landsdækkende og har hjemsted i Odense Kommune.

Stk.2. Foreningen FROM STREET TO SCHOOL er en humanitær forening, der er uafhængig af politiske, økonomiske, etniske og religiøse særinteresser.

Stk. 3. Foreningen er stiftet 3. oktober 2011.

§ 2. Foreningens formål er:

Stk. 1. At hjælpe gadebørn i Afghanistan, som af økonomiske årsager ikke har mulighed for at gå i skole, til at gennemføre folkeskolen.

Stk. 2. At samarbejde med afghanske og danske organisationer, der arbejder for at forbedre forholdene for børn i Afghanistan.

§ 3. Bestyrelsen:

Stk. 1. Foreningens daglige arbejde ledes af en bestyrelse, der er medlemmer af FROM STREET TO SCHOOL. Bestyrelsen er foreningens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne.

Stk. 2. Bestyrelsens opgave er at arbejde for at virkeliggøre foreningsformålet og varetage foreningens finansielle og administrative funktioner.

Stk. 3. Medlemmer af bestyrelsen og de af bestyrelsen nedsatte udvalg modtager intet vederlag for deres arbejde, men er alene berettigede til at modtage refusion af dokumenterede udgifter i henhold til de af bestyrelsen fastsatte regler.

Stk. 4. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og 3 medlemmer, der vælges på den årlige
generalforsamling.

Stk. 5. Bestyrelsen vælger selv næstformand og sekretær.

Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter selv sin arbejdsgang, men afholder møder mindst 4 gange årligt og skriver referat af møderne.

Stk. 7. Bestyrelsesbeslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Mister bestyrelsen medlemmer imellem 2 generalforsamlinger, optager valgte suppleanter deres pladser. Er der stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

§ 4. Revisor:

Stk. 1. Revisoren vælges blandt medlemmer på generalforsamlingen for 2 år af gangen.

§5. Medlemmer:

Stk. 1. Alle der godkender foreningens formål og årligt betaler 240 kr. i medlemskontingent, optages som medlem.

Stk. 2. organisationer og foreninger kan optages som medlemmer jf. §5 stk. 1.

§ 6. Eksklusion:

Stk.1. Et medlem eller en organisation, der modarbejder foreningens formål, kan ekskluderes af bestyrelsen.

Stk. 2. Et medlem af bestyrelsen udtræder af bestyrelsen, hvis medlemmet har 3 gentagende fravær fra bestyrelsesmøderne uden at informere bestyrelsen.

§ 7. Generalforsamlingen:

Stk. 1. Generalforsamlingen er højeste myndighed i foreningen.

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes årligt i 4. kvartal. Bestyrelsen fastsætter dato, tid og dagsorden, og dette bekendtgøres på hjemmesiden og via e-mail til medlemmerne med mindst 4 ugers varsel.

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt til formanden mindst tre uger før generalforsamlingen.

Stk. 4. Forslag til ændringer af vedtægter skal være formanden i hænde mindst tre uger inden generalforsamlingen.

§ 8. Arbejdsgangen på den ordinære generalforsamling:

Stk. 1. Dagorden til den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Det reviderede regnskab for det forløbne år fremlægges til godkendelse.
4. Medlemskontingenter og sponsor-indtægter for det efterfølgende kalenderår fastsættes.
5. Valg af formand.
6. Valg af kasserer.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
8. Valg af revisor.
9. Indkomne forslag.
10. Eventuelt.

Stk. 2. I år med lige årstal vælges formand, 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 revisor.

Stk. 3. I år med ulige årstal vælges kasserer, 4 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode. Genvalg kan finde sted.

Stk. 5. Ændringer af vedtægter skal ske med 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

Stk. 6. Ved generalforsamlingen vælges en dirigent til at lede mødet. Dirigenten indstilles af bestyrelsen og står til ansvar over for denne.

Stk. 7. Ethvert medlem kan forlange skriftlig afstemning. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt til et navngivet medlem, der deltager på generalforsamlingen.

Stk. 8. En organisation, der måtte være medlem af FROM STREET TO SCHOOL har én stemme ved generalforsamlingen.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling:

Stk. 1. En ekstraordinær generalforsamling skal af foreningens bestyrelse indkaldes på foreningens hjemmeside og via e-mail til medlemmerne med mindst 4 ugers varsel, når mindst 2/3 af foreningens medlemmer skriftligt anmoder bestyrelsen om dette i bestemt angivet øjemed.

Stk. 2. Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel.

§ 10. Tegningsret og hæftelse.

Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden.

Stk. 2. Foreningens bankkonto disponeres af kassereren og formanden uafhængig af hinanden. Regninger betales af kassereren og skal være godkendt af formanden eller bestyrelsen inden betaling.

Stk. 3. FROM STREET TO SCHOOL hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer, sponsorer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 11. Regnskab:

Stk. 1. Over foreningens formue, dens indtægter og udgifter skal bestyrelsen hvert år aflægge regnskab.

Stk. 2. Foreningens regnskabsår er 1. oktober – 30. september.

Stk. 3. Foreningens regnskab skal forelægges for bestyrelsen og underskrives af denne, før afholdelse af den ordinære generalforsamling.

Stk. 4. Revisionen af foreningens regnskaber foretages af den til generalforsamlingen valgte revisor.

§ 12. Lokalt arbejde:

Stk. 1. Til opfølgning og til støtte af foreningens formål kan der oprettes lokalforeninger i såvel ind- som udland. Etableringen af en lokalforening sker i samarbejde med hovedbestyrelsen.

Stk. 2. En lokalforening kan etableres, når et antal personer ønsker det. Ved etablering af en lokalforening, skal lokalforenings deltagere være medlemmer af FROM STREET TO SCHOOL, og denne skal referere til hovedbestyrelsen om lokalforeningens aktiviteter og tiltag.

Stk. 3. Lokalforeningen kan nedsætte bestyrelse eller vedtægter, men er underlagt de af foreningens bestemte vedtægter.

Stk. 4. Lokalforeningen arbejder på at engagere så mange mennesker som muligt i foreningens arbejde.

§ 13. Opløsning af foreningen:

Stk. 1. Beslutning om opløsning af foreningen kan kun træffes på generalforsamlingen med 3/4 majoritet af de afgivne stemmer.

Stk. 2. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens formue og øvrige aktiver Red Barnet.

§ 14. Foreningens midler:

Stk. 1. Foreningens midler skal være anbragt i et pengeinstitut.

 

Vedtægter er anerkendt og vedtaget på foreningen FROM STREET TO SCHOOLS stiftende generalforsamling den 3. oktober 2011. Ændret på generalforsamlingen den 6. december 2014. Ændret på generalforsamlingen den 5. december 2015